ΚΕΔΙΠΕΣ
Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης
Περιουσιακών Στοιχείων

Καλωσορίσατε στην ΚΕΔΙΠΕΣ

H Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ) είναι ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, 100% θυγατρική της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΣΕΔΙΠΕΣ).

Πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε;

Στόχος μας είναι να εστιάζουμε στις ανάγκες σας και να σας εξυπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Υπηρεσία Διεκπεραίωσης και Ελέγχου Παραπόνων

Πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε;

Η Υπηρεσία Διεκπεραίωσης και Ελέγχου Παραπόνων της ΚΕΔΙΠΕΣ ΛΤΔ διαχειρίζεται τα παράπονα / καταγγελίες των πελατών της ΚΕΔΙΠΕΣ και της ΣΕΔΙΠΕΣ, βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου με αμεροληψία και αποτελεσματικότητα.