Κ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ.
Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης
Περιουσιακών Στοιχείων

H Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ) με αριθμό εγγραφής ΗΕ387704 συστάθηκε στις 14 Αυγούστου 2018 ως ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με βάση τον Περί εταιρειών Νόμο Κεφ.113

Καλωσορίσατε στην ΚΕΔΙΠΕΣ

H Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ είναι ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, 100% θυγατρική της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ.

Διεξάγει δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Το Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων της ΚΕΔΙΠΕΣ σκοπό έχει την άμεση εξέταση του παραπόνου σας με αμεροληψία, αντικειμενικότητα, εντιμότητα και διαφάνεια.