Σε σχέση με πρόσφατα δημοσιεύματα και δηλώσεις αναφορικά είτε με  συμψηφισμούς, είτε  με τερματισμούς λογαριασμών, η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), 100% θυγατρική της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ) (πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα)  έχοντας πλήρη αντίληψη των συνεπακόλουθων που έχουν προκύψει σε λογαριασμούς χρεωστών διευκρινίζει ότι:

 

  1. Η μεταφορά στοιχείων ισολογισμού της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) στην Ελληνική Τράπεζα, σε συνδυασμό με την  ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΣΚΤ ως Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα,  εκ των πραγμάτων έχει τερματίσει  τη δυνατότητα  αποδοχής  ή διατήρησης καταθέσεων από το κοινό  καθώς επίσης και αριθμό τραπεζικών εργασιών οι οποίες σχετίζονται με  πιστωτικές διευκολύνσεις, όπως τρεχούμενους λογαριασμούς και πιστωτικές κάρτες. Συνεπώς αριθμός  δανείων, τρεχoυμένων  και πιστωτικών καρτών που δεν έχουν μεταφερθεί στην Ελληνική Τράπεζα έχουν τερματιστεί.

 

  1. Διευκρινίζεται ότι λογαριασμοί που δεν έχουν μεταφερθεί στην Ελληνική Τράπεζα και που έχουν, συνεπώς, τερματιστεί, είχαν χρεωστικό υπόλοιπο και ήταν μη εξυπηρετούμενοι λογαριασμοί, ή κάτοχος του λογαριασμού συνδέετo άμεσα ή έμμεσα με μη εξυπηρετούμενο λογαριασμό ή με κάτοχο μη εξυπηρετούμενου λογαριασμού. Τέτοιοι λογαριασμοί δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία μεταφοράς στην Ελληνική Τράπεζα και έχουν παραμείνει στη ΣΕΔΙΠΕΣ ως δάνεια προς είσπραξη.

 

  1. Συμψηφισμοί έγιναν κατόπιν σχετικών γνωματεύσεων : (α) σε σχέση με λογαριασμούς που ήταν εξασφαλισμένοι με δέσμευση κατάθεσης, δυνάμει σχετικής σύμβασης και δεν μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα (β) σε σχέση με λογαριασμούς οι οποίοι ήταν σε υπέρβαση/καθυστέρηση, όπου συμψηφίστηκε μόνο το ποσό της υπέρβασης/καθυστέρησης δυνάμει της τραπεζικής αρχής  του συμψηφισμού.

 

  1. Διευκρινίζεται ότι οι συμψηφισμοί λογαριασμών που ήταν σε καθυστέρηση αφορούσαν περιπτώσεις ύπαρξης καταθετικών λογαριασμών ανεξαρτήτως ποσού κατάθεσης (λογαριασμών προθεσμίας, μονίμων καταθέσεων και προειδοποιήσεων) καθώς και σε καταθέσεις όψεως που υπερέβαιναν  τις 2,500.00 ευρώ. Σημειώνεται ότι δεν δεσμεύτηκε και ούτε συμψηφίστηκε οποιοδήποτε πιστωτικό υπόλοιπο από τρεχούμενους λογαριασμούς. Οι  λογαριασμοί που έχουν συμψηφιστεί είχαν δεσμευτεί από τις 26 Ιουνίου 2018.

 

Οι ανωτέρω ενέργειες έγιναν εντός ιδιαίτερα πιεστικών χρονοδιαγραμμάτων για υλοποίηση της συμφωνίας μεταφοράς στην Ελληνική Τράπεζα. Η ΚΕΔΙΠΕΣ δηλώνει έτοιμη να εξετάσει οποιονδήποτε τυχόν ακούσιο λάθος έχει διενεργηθεί στην διαδικασία συμψηφισμών λογαριασμών. Προς τούτο οποιονδήποτε παράπονο μπορεί να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaintskedipes@ccb.coop. Η διεύθυνση της ΚΕΔΙΠΕΣ βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο  για τις περαιτέρω ενέργειες.

Share article: