Ο Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει αποστείλει γνωστοποιήσεις προς ενυπόθηκους οφειλέτες/πρωτοφειλέτες/δανειολήπτες με θέμα «ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΑΡ. 9 ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 6 ΤΟΥ 1981», σχετικά με τη μεταβίβαση υποθηκών της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λίμιτεδ (ΣΕΔΙΠΕΣ Λτδ) στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λίμιτεδ (ΚΕΔΙΠΕΣ Λτδ).

Πατήστε εδώ

Share article: