Πρόοδος Διαχείρισης ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι 30/09/2022

  • Ταμειακές εισροές €93,1εκ. το Γ’ Τρίμηνο 2022 – εντός επιχειρηματικού πλάνου.
  • Επόμενη αποπληρωμή Κρατικής Βοήθειας αναμένεται εντός του Δ-Τριμήνου – της τάξεως των €60-80εκ.
  • Σημαντικά οικονομικά οφέλη από την υπογραφή της αναθεωρημένης Συμφωνίας Εξυπηρέτησης Χαρτοφυλακίου με την Altamira.
  • Υπογραφή Συμφωνίας Μεταφοράς Περιουσιακών Στοιχείων από ΣΕΔΙΠΕΣ προς ΚΕΔΙΠΕΣ.
  • Η ΚΕΔΙΠΕΣ συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό του Σχεδίου Ενοίκιο Έναντι Δόσης.
  • Σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις από τις συνεχείς αναστολές των εκποιήσεων που αναμένεται πως θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες ταμειακές εισροές στο επιχειρηματικό πλάνο και θα επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα πλήρους αποπληρωμής της Κρατικής Βοήθειας.

Πατήστε εδώ

     

    Share article: