Η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λίμιτεδ («ΚΕΔΙΠΕΣ») έχει προβεί στην υπογραφή συμφωνίας με την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ («Τράπεζα Κύπρου»), για την πώληση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων και ενήμερων αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων με συνολική μεικτή λογιστική αξία κατά την 31/12/2022 ύψους €58,4 εκατ. («Συναλλαγή»). Η Συναλλαγή δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Πατήστε εδώ

Share article: