Ολοκλήρωση πώλησης χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων

Η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λίμιτεδ («ΚΕΔΙΠΕΣ») ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων και ενήμερων αναδιαρθρωμένων δανείων με συνολική μεικτή λογιστική αξία κατά την 31/12/2022 ύψους €58,4 εκατ. προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ («Συναλλαγή»).

Πατήστε εδώ

Share article: