" /> Μέχρι 31η Μαρτίου 2020 η υποβολή των συμπληρωματικών εγγράφων για το Σχέδιο Εστία - Κ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ και η Altamira Asset Management Cyprus καλούν τους δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση ένταξής τους στο Σχέδιο Εστία, όπως προσκομίσουν τα απαραίτητα συμπληρωματικά δικαιολογητικά/πιστοποιητικά μέχρι την 31η Μαρτίου 2020. Μετά τη λήξη της προθεσμίας  δεν θα υπάρχει δυνατότητα προσκόμισης συμπληρωματικών εγγράφων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Share article: