Η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ) 100% θυγατρική της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ) (πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ΣΚΤ) ενημερώνει τους πελάτες της ΣΚΤ οι οποίοι θα ήθελαν να εξεταστεί η περίπτωση τερματισμού των λογαριασμών τους ή συμψηφισμών, συνεπεία της διακοπής των εργασιών της ΣΚΤ, ότι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Διαχείρισης Παραπόνων στο τηλέφωνο 22743500 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: complaintskedipes@ccb.coop

Share article: