" /> Προγραμματιζόμενη από την Ελληνική Τράπεζα απενεργοποίηση του Swift Code της πρώην ΣΚΤ - Κ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ.