ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ .

Η ΚΕΔΙΠΕΣ συμμορφώνεται με το νέο Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018.

Σε ποιους απευθύνεται

Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Privacy Notice) της ΚΕΔΙΠΕΣ αφορά ΜΟΝΟ φυσικά πρόσωπα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΚΕΔΙΠΕΣ και άλλες σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να διαβάσετε τη ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Privacy Notice) πιο κάτω.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας τα οποία προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, πρέπει να συμπληρώσετε την «Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος» και να υποβάλετε σχετικό αίτημα μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ