• Παράπονα που αφορούν λογαριασμούς οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στην Ελληνική Τράπεζα
  • Παράπονα που αφορούν ενστάσεις για αναδιαρθρώσεις τα οποία υποβάλλονται εντός ορισμένων χρονοδιαγραμμάτων απευθείας στην Ε.ΕΠΙ.ΔΙ.
    «Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών Αναδιαρθρώσεων / Ρυθμίσεων Χορηγήσεων (“Ε.ΕΠΙ.ΔΙ”), συστήνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας “Η της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015-2020” και των Παραρτημάτων αυτής (“Πλαίσιο για τη Διαχείριση Καθυστερήσεων” και “Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες”, με κυριότερο σκοπό την εφαρμογή από την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΤΔ (ΚΕΔΙΠΕΣ) αποδοτικών και αποτελεσματικών στρατηγικών, πολιτικών, δομών, διαδικασιών και μηχανισμών, για τη διαχείριση καθυστερήσεων και την επίτευξη δίκαιων και βιώσιμων αναδιαρθρώσεων των χορηγήσεων των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Σε περίπτωση όπου είτε απορρίψατε το σχέδιο αναδιάρθρωσης που πρότεινε η ΚΕΔΙΠΕΣ ή η doValue Cyprus για λογαριασμό της ΚΕΔΙΠΕΣ, είτε η ΚΕΔΙΠΕΣ δεν εξηύρε βιώσιμο σχέδιο αναδιάρθρωσης για την περίπτωσή σας, έχετε το δικαίωμα για υποβολή ένστασης στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών».