" /> ΑΞΙΕΣ - Κ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ.

Ηθική, Ακεραιότητα, Διαφάνεια, Εντιμότητα Δεσμεύσεις και Υποχρεώσεις έναντι της κοινωνίας.