" /> ΑΠΟΣΤΟΛΗ - Κ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ.

Η απομόχλευση το συντομότερο δυνατό των περιουσιακών στοιχείων τα οποία παρέμειναν στην περίμετρο της με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας τους για αποπληρωμή της κρατικής ενίσχυσης.