Ανάκτηση της κρατικής στήριξης ύψους €3.6δις προς όφελος του Κύπριου φορολογούμενου μέσω της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων που είναι στη ΣΕΔΙΠΕΣ και με πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Καταλόγου Δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.