" /> ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ - Κ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ.
Σταύρος Ιακώβου

Εκτελών Χρέη Διευθύνοντα Συμβούλου

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Kent όπου απέκτησε πτυχίο Οικονομικών και ακολούθως απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα Management Science. Το 1990 εργοδοτήθηκε  στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ σε διάφορες θέσεις ευθύνης (Γενικό Λογιστήριο, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού).

Από το 1997 μέχρι το 1999 διετέλεσε Επικεφαλής του Τμήματος Μελετών & Προγραμματισμού με κύρια ευθύνη και αρμοδιότητα την εκπόνηση μελετών και την εξαγωγή συμπερασμάτων και πορισμάτων για τον καθορισμό της πολιτικής και στρατηγικής της Τράπεζας και την ετοιμασία σημειωμάτων και υπομνημάτων για τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και για αποφάσεις, ανακοινώσεις και θέσεις διεθνών οργανισμών. Τα έτη 1999-2002 διετέλεσε επικεφαλής του “Project Office” με στόχο να προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης για την εξεύρεση του ενδεδειγμένου τρόπου εναρμόνισης του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα (Σ.Π.Τ.) με το Κοινοτικό κεκτημένο.

Το 2002 προήχθη σε Υποδιευθυντή ενώ το 2004 προήχθη σε Διευθυντή και ανέλαβε επικεφαλής της Υπηρεσίας Παρακολούθησης και Συμμόρφωσης Συνδεδεμένων (ΣΠΙ) με ευθύνη την παρακολούθηση και την επιτήρηση των συνδεδεμένων ΣΠΙ όπως καθορίζεται από τους θεσμούς και τη σχετική Κανονιστική Απόφαση της Επιτροπής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών υποβοηθώντας την Τράπεζα στην επίτευξη και εκπλήρωση των στόχων και αρμοδιοτήτων της ως Κεντρικού Φορέα των συνδεδεμένων ΣΠΙ. Το 2010 μετατέθηκε στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και το 2011 προήχθη σε Διευθυντή Α’ και ανέλαβε ως επικεφαλής της εν λόγω Διεύθυνσης.

Το 2015, με την αναδιάρθρωση της δομής της Τράπεζας προήχθη στη θέση του Ανώτερου Διευθυντή και ανέλαβε ως επικεφαλής της Ανώτερης Διεύθυνσης Λειτουργικών & Διοικητικών Εργασιών.

Από τον Σεπτέμβριο 2018 εκτελεί χρέη Διευθύνοντα Συμβούλου της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ( ΚΕΔΙΠΕΣ).

Λάμπρος Παπαλαμπριανού

Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Nottingham ‘Industrial Economics with Accounting’ μεταξύ 1988 και 1991.

Την περίοδο 1991 έως 1994 εργάστηκε στον ελεγκτικό KPMG στην Αγγλία και παράλληλα εξασφάλισε τον επαγγελματικό τίτλο του The Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Το 1995 απέκτησε MBA in International Banking and Finance στο Πανεπιστήμιο του Birmingham.

Από το 1995 έως το 2014 εργάστηκε στην Alpha Bank Cyprus σε διάφορες θέσεις ευθύνης. Στις 26.4.2013 τοποθετήθηκε Γενικός Διευθυντής Risk and Finance και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου της Alpha Bank Cyprus. Διετέλεσε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Insurance Ltd και της Emporiki Bank Cyprus Ltd.

Στις 15.9.2014 εργοδοτήθηκε από την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ στην θέση του Ανώτερου Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και από 1.9.2018 στην Κυπριακή Εταιρία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ.

Mάριος Παπαδόπουλος

Διευθυντής Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Χαρτοφυλακίου

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Loyola Marymount στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ όπου απέκτησε πτυχίο B.S Accounting και ακολούθως απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα M.S Money & Banking. Είναι μέλος του American Institute of Certified Public Accountants  και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Ελεγκτών Κύπρου. Από το 1992  μέχρι το 1997 εργάστηκε στην εταιρεία Horwarth Αυξεντίου και Φιλιππίδης, chartered Accountants ως Διευθυντής Ελεγκτικών Υπηρεσιών (Audit Manager) και στη συνέχεια στην εταιρεία HLB Αυξεντίου και Συνέταιροι chartered Accountants ως Ανώτερος Διευθυντής (Senior Audit Manager). Από τον Ιούνιο του 2003 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2016 διετέλεσε Γραμματέας-Γενικός Διευθυντής του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Πάφου και στη συνέχεια ανέλαβε ως επικεφαλής της Ανώτερης Διεύθυνσης Τραπεζικών Δραστηριοτήτων της ΣΚΤ μέχρι τον Αύγουστο του 2018.

Τον Σεπτέμβριο του 2018 ανέλαβε την Διεύθυνση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου της ΚΕΔΙΠΕΣ.