Mάριος Παπαδόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος

Είναι κάτοχος πτυχίου B.S. Accounting από το Πανεπιστήμιο Loyola Marymount του Λος Άντζελες των ΗΠΑ και μεταπτυχιακού διπλώματος στο M.S. Banking & Money Management από το Πανεπιστήμιο Adelphi της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ. Είναι μέλος του American Institute of Certified Public Accountants και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Aπό το 1992 μέχρι το 1997 εργάστηκε στην εταιρεία Horwarth Αυξεντίου και Φιλιππίδης, Chartered Accountants ως Διευθυντής Ελεγκτικών Υπηρεσιών (Audit Manager) και στη συνέχεια στην εταιρεία HLB Αυξεντίου και Συνέταιροι Chartered Accountants ως Ανώτερος Διευθυντής (Senior Audit Manager). Από τον Ιούνιο του 2003 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2016 διετέλεσε Γραμματέας-Γενικός Διευθυντής του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Πάφου και στη συνέχεια ανέλαβε ως επικεφαλής της Ανώτερης Διεύθυνσης Τραπεζικών Δραστηριοτήτων της ΣΚΤ μέχρι τον Αύγουστο του 2018.

Από τον Σεπτέμβριο 2018 μέχρι τον Φεβρουάριο 2020 κατείχε τη θέση του Διευθυντή Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Χαρτοφυλακίου της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ).

Από τον Φεβρουάριο 2020 διορίστηκε στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Σταύρος Ιακώβου

Διευθυντής Λειτουργικών και Διοικητικών Εργασιών

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Kent όπου απέκτησε πτυχίο Οικονομικών και ακολούθως απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα Management Science. Το 1990 εργοδοτήθηκε  στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ σε διάφορες θέσεις ευθύνης (Γενικό Λογιστήριο, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού).

Από το 1997 μέχρι το 1999 διετέλεσε Επικεφαλής του Τμήματος Μελετών & Προγραμματισμού με κύρια ευθύνη και αρμοδιότητα την εκπόνηση μελετών και την εξαγωγή συμπερασμάτων και πορισμάτων για τον καθορισμό της πολιτικής και στρατηγικής της Τράπεζας και την ετοιμασία σημειωμάτων και υπομνημάτων για τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και για αποφάσεις, ανακοινώσεις και θέσεις διεθνών οργανισμών. Τα έτη 1999-2002 διετέλεσε επικεφαλής του “Project Office” με στόχο να προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης για την εξεύρεση του ενδεδειγμένου τρόπου εναρμόνισης του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα (Σ.Π.Τ.) με το Κοινοτικό κεκτημένο.

Το 2002 προήχθη σε Υποδιευθυντή ενώ το 2004 προήχθη σε Διευθυντή και ανέλαβε επικεφαλής της Υπηρεσίας Παρακολούθησης και Συμμόρφωσης Συνδεδεμένων (ΣΠΙ) με ευθύνη την παρακολούθηση και την επιτήρηση των συνδεδεμένων ΣΠΙ όπως καθορίζεται από τους θεσμούς και τη σχετική Κανονιστική Απόφαση της Επιτροπής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών υποβοηθώντας την Τράπεζα στην επίτευξη και εκπλήρωση των στόχων και αρμοδιοτήτων της ως Κεντρικού Φορέα των συνδεδεμένων ΣΠΙ. Το 2010 μετατέθηκε στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και το 2011 προήχθη σε Διευθυντή Α’ και ανέλαβε ως επικεφαλής της εν λόγω Διεύθυνσης.

Το 2015, με την αναδιάρθρωση της δομής της Τράπεζας προήχθη στη θέση του Ανώτερου Διευθυντή και ανέλαβε ως επικεφαλής της Ανώτερης Διεύθυνσης Λειτουργικών & Διοικητικών Εργασιών.

Από τον Σεπτέμβριο 2018 μέχρι τον Φεβρουάριο 2020 εκτελούσε χρέη Διευθύνοντα Συμβούλου της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ).

Λάμπρος Παπαλαμπριανού

Chief Financial Officer

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Nottingham ‘Industrial Economics with Accounting’ μεταξύ 1988 και 1991.

Την περίοδο 1991 έως 1994 εργάστηκε στον ελεγκτικό KPMG στην Αγγλία και παράλληλα εξασφάλισε τον επαγγελματικό τίτλο του The Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Το 1995 απέκτησε MBA in International Banking and Finance στο Πανεπιστήμιο του Birmingham.

Από το 1995 έως το 2014 εργάστηκε στην Alpha Bank Cyprus σε διάφορες θέσεις ευθύνης. Στις 26.4.2013 τοποθετήθηκε Γενικός Διευθυντής Risk and Finance και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου της Alpha Bank Cyprus. Διετέλεσε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Insurance Ltd και της Emporiki Bank Cyprus Ltd.

Στις 15.9.2014 εργοδοτήθηκε από την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ στην θέση του Ανώτερου Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και από 1.9.2018 στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ).

Γιώργος Χατζαντωνάς

Διευθυντής Απομόχλευσης και Παρακολούθησης Χαρτοφυλακίου

Ο Γιώργος Χατζαντωνάς είναι κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά και στις Πολιτικές Επιστήμες από το University of Oxford και μεταπτυχιακού στα Χρηματοοικονομικά από το London Business School.

Eίναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου καθώς επίσης και του Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα σε θέματα Διαχείρισης Κινδύνων, Λύσεων και Αναδιαρθρώσεων Δανείων και Απομόχλευσης καθώς επίσης και στον τομέα της Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων και Επενδύσεων. Διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος στην Τράπεζα Κύπρου και στη Λαϊκή Τράπεζα.

Ευθύμιος Πανταζής

Επικεφαλής Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Είναι κάτοχος πτυχίου B.A. in Economics and Social Studies, με ειδίκευση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά (Accounting & Finance) από το Πανεπιστήμιο του Manchester, Ηνωμένου Βασιλείου και είναι Εγκεκριμένος Λογιστής, μέλος του Institute of Chartered Certified Accountants, του ΣΕΛΚ και του ΣΕΕΚ.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, εργάστηκε στον Ελεγκτικό-Συμβουλευτικό Οίκο Deloitte & Touche για 4 χρόνια (1993-1997) και στη συνέχεια εργοδοτήθηκε για 21 χρόνια στην πρώην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (1997-2018) όπου υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις ευθύνης από τη βαθμίδα του Ανώτερου Διευθυντή.  Με τη σύσταση της ΚΕΔΙΠΕΣ, τον Σεπτέμβριο 2018 ανέλαβε Διευθυντής της Μονάδας Έγκρισης Αναδιαρθρώσεων & Διαγραφών ενώ από τον Νοέμβριο 2020 ανέλαβε Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων & Κανονιστικής Συμμόρφωσης.