1. Επιτροπή Ελέγχου και Κινδύνων

Πρόεδρος : Δρ Μάριος Πιτσιλλής

Μέλη :  Σοφοκλής Παραπάνος , Μάριος Χοιρομερίδης

 

  1. Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών

Πρόεδρος : Μάριος Χοιρομερίδης

Μέλη : Λάμπρος Παπαδόπουλος, Σοφοκλής Παραπάνος