ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΚΕΔΙΠΕΣ Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών  Στοιχείων

Η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ ( ΚΕΔΙΠΕΣ) με αριθμό εγγραφής ΗΕ387704 συστάθηκε στις 14 Αυγούστου 2018 ως ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με βάση τον Περί εταιρειών Νόμο Κεφ.113. Είναι θυγατρική εταιρεία της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (Σ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ) η οποία κατέχει το 100% της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ διεξάγει δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με άδειες από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου βάσει των περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμων του 2015 και 2018 (Ν. 169(Ι)/2015 και Ν. 86(Ι)/2018) και του Νόμου περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμους του 2017 (Ν. 41(Ι)/2017 και Ν.149(Ι)/2017).

Η βασική δραστηριότητα της ΚΕΔΙΠΕΣ είναι:

  • H  διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων  με στόχο την επίτευξη βιώσιμων αναδιαρθρώσεων σε συνεργασία με τους δανειολήπτες και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, την εκποίηση, την εκκαθάριση ή την πώληση των περιουσιακών στοιχείων με τακτικό τρόπο με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας για την αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας που έλαβε η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα το συντομότερο.
  • Τα περιουσιακά στοιχεία της ΚΕΔΙΠΕΣ και το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΕΔΙΠΕΣ είναι ενεχυριασμένα προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την κρατική βοήθεια που παρείχε στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ. Κατ’ επέκταση τα έσοδα από την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων θα αποπληρώνουν την κρατική βοήθεια.