Μέλη Επιτοπείας ΣΕΔΙΠΕΣ

Γιώργος Παντελή – Πρόεδρος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Αντρέας Χαραλάμπους (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Πανίκος Πούρος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Γιώργος Κίττος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Σταυρος Ιακώβου – Γραμματέας/Διευθυντής (Εκτελεστικό Μέλος)

Λάμπρος Παπαλαμπριανού (Εκτελεστικό Μέλος)