Με απόφαση Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 30 Αυγούστου, 2018, η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ μετονομάστηκε σε Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΣΕΔΙΠΕΣ).

Η ΣΕΔΙΠΕΣ είναι εγγεγραμμένη με βάση τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο και είναι η μητρική εταιρεία της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ).

Στις 28 Ιανουαρίου, 2019, η ΣΕΔΙΠΕΣ έχει εξασφαλίσει:

  • άδεια Εταιρείας Εξαγοράς Πιστώσεων (αρ. άδειας 115.1.34.9) και
  • άδειας Μη Πιστωτικού Ιδρύματος (αρ. άδειας 115.1.35.2).

ΚΕΔΙΠΕΣ

CCSRE