" /> ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - Κ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ.

Με απόφαση Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 30 Αυγούστου 2018 η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ μετονομάστηκε σε Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΣΕΔΙΠΕΣ).

Η ΣΕΔΙΠΕΣ είναι εγγεγραμμένη με βάση τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο και είναι η μητρική εταιρεία της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ).

Στις 28 Ιανουαρίου 2019 η ΣΕΔΙΠΕΣ έχει εξασφαλίσει:

  • άδεια Εταιρείας Εξαγοράς Πιστώσεων (αρ. άδειας 115.1.34.9) και
  • άδειας μη πιστωτικού Ιδρύματος (αρ. άδειας 115.1.35.2).

ΚΕΔΙΠΕΣ

CCSRE