Με απόφαση Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 30 Αυγούστου 2018 η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ μετονομάστηκε σε Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΣΕΔΙΠΕΣ).

Η ΣΕΔΙΠΕΣ είναι εγγεγραμμένη με βάση τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο και είναι η μητρική εταιρεία της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ).