Με απόφαση Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 30 Αυγούστου 2018 η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ μετονομάστηκε σε Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΣΕΔΙΠΕΣ).

Η ΣΕΔΙΠΕΣ είναι εγγεγραμμένη με βάση τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο και είναι η μητρική εταιρεία της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ).

Στις 28 Ιανουαρίου 2019 η ΣΕΔΙΠΕΣ έχει εξασφαλίσει:

  • άδεια Εταιρείας Εξαγοράς Πιστώσεων (αρ. άδειας 115.1.34.9) και
  • άδειας μη πιστωτικού Ιδρύματος (αρ. άδειας 115.1.35.2).

Στην ΣΕΔΙΠΕΣ παραμένουν οι συμμετοχές της πρώην ΣΚΤ στις μη πιστωτικές συνεργατικές εταιρείες:

Εταιρεία Ποσοστό Συμμετοχής Περιγραφή Δραστηριοτήτων
ΣΟΠΑΖ 59% Παραγωγή ζωοτροφών, εισαγωγή και διάθεση αγροεφοδίων
COMARINE 31% Τουρισμός, εκτελωνίσεις και ναυτιλιακά
ΝΕΑ ΣΕΒΕΓΕΠ 35% Παρασκευή και διάθεση χυμών
SYNERGAZ 35% Εισαγωγή και διάθεση υγραερίου
ΣΕΔΙΧ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 86% Συγκομιδή και διάθεση χαρουπιών
ΣΕΔΙΧ ΛΕΜΕΣΟΥ 91% Συγκομιδή και διάθεση χαρουπιών
ΣΕΔΙΧ ΠΑΦΟΥ 99% Συγκομιδή και διάθεση χαρουπιών