ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ

Το Σχέδιο Εστία αφορά Πιστωτικές Διευκολύνσεις με στόχο την προστασία της πρώτης κατοικίας και την άμβλυνση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Οι αιτητές θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 2 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Στο Σχέδιο έχουν Δικαίωμα να συμμετάσχουν Αιτητές που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και συγκεκριμένους όρους του σχεδίου.

Δείτε στους πιο κάτω συνδέσμους σημαντικές πληροφορίες για το Σχέδιο Εστία που αφορούν:

Κριτήρια και Προϋποθέσεις

Αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο Εστία

Οδηγός Συμπλήρωσης Έντυπου Αίτησης

Εξασφάλιση Πιστοποιητικών από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Μητρώο Επαγγελματιών παροχής υπηρεσιών συμπλήρωσης αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ και συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών για πελάτες-δανειολήπτες της ΣΕΔΙΠΕΣ

Διαγραμματική Διαδικασία

Επικοινωνία

Επέκταση Σχεδίου Εστία

Ερωτήσεις/Απαντήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Μέχρι 31η Μαρτίου 2020 η υποβολή των συμπληρωματικών εγγράφων για το Σχέδιο Εστία

Επέκταση προθεσμιών υποβολής δικαιολογητικών στο Σχέδιο Εστία και δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης