Πρόοδος Διαχείρισης ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι 31/03/2024

  • Ταμειακές εισροές €144εκ. για το Α’ Τρίμηνο 2024, υποβοηθούμενες από την ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου.
  • Αποπληρωμή Κρατικής βοήθειας σε μετρητά €140εκ. το Α’ Τρίμηνο 2024, η μεγαλύτερη τριμηνιαία καταβολή από την ίδρυση της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο 2018

Πατήστε εδώ

Share article: