Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 21/07/2022
αποφάσισε την αύξηση του επιτοκίου πράξεων κύριας
αναχρηματοδότησης από 0,00% σε 0,50%, με ισχύ από τις
27/07/2022.

Πατήστε εδώ

Share article: