Αγορά Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Παράρτημα 1 – Έντυπο Υποβολής Προσφοράς

Παράρτημα 2 – Έντυπο Τεχνικών  Προδιαγραφών

Παράρτημα 3 – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (αντικατάσταση προηγούμενου εντύπου)

Νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2023 στις 12:00 μ.μ.

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής διευκρινίσεων: 30 Αυγούστου 2023)