Όλες οι ενέργειες και αποφάσεις της ΚΕΔΙΠΕΣ απορρέουν από τον Κατάλογο Δεσμεύσεων ο οποίος συμφωνήθηκε και υπογράφηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, ιδιαίτερα από τα σημεία 10-20.

List of Commitments

Amendment of Commitment 12
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/201951/283109_2117648_86_2.pdf