Όλες οι ενέργειες και αποφάσεις της ΚΕΔΙΠΕΣ απορρέουν από τον Κατάλογο Δεσμεύσεων ο οποίος συμφωνήθηκε και υπογράφηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, ιδιαίτερα από τα σημεία 10-20.

List of Commitments