ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ / ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΔΙΠΕΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ

Εισαγωγή

Με βάση τις πρόνοιες της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου «Η της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015» και των Παραρτημάτων αυτής («Πλαίσιο για τη Διαχείριση Καθυστερήσεων» και «Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες)», η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΤΔ (ΚΕΔΙΠΕΣ) προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών Αναδιαρθρώσεων / Ρυθμίσεων Χορηγήσεων (Ε.ΕΠΙ.ΔΙ.)

 

Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών Αναδιαρθρώσεων / Ρυθμίσεων Χορηγήσεων (Ε.ΕΠΙ.ΔΙ.)

 

Αποκλειστικό καθήκον της Επιτροπής αποτελεί ο αποτελεσματικός, έγκαιρος και αμερόληπτος χειρισμός όλων των ενστάσεων παραπονούμενων δανειοληπτών της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΤΔ (ΚΕΔΙΠΕΣ) αναφορικά με τις αναδιαρθρώσεις χορηγήσεων.

 

Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών Αναδιαρθρώσεων / Ρυθμίσεων Χορηγήσεων

 

Η ένσταση του παραπονούμενου δανειολήπτη θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς μέσω του τυποποιημένου Εντύπου Ένστασης Αναδιάρθρωσης” ως ακολούθως:

 

(i)   Εάν έχει δοθεί  στο δανειολήπτη προσφορά από την ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT CYPRUS LTD, την οποία ο δανειολήπτης έχει απορρίψει, θα πρέπει, εάν επιθυμεί να αποταθεί στην Ε.ΕΠΙ.ΔΙ, να το πράξει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία που θα λάβει απάντηση ότι η προσφορά αποτελούσε την τελική Προσφορά.

Στην περίπτωση που προσφερθεί στον δανειολήπτη νέα Προσφορά, θα πρέπει, εάν επιθυμεί να αποταθεί στην Ε.ΕΠΙ.ΔΙ., να το πράξει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της νέας Προσφοράς.

 

(ii)   Εάν η απόφαση της ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT CYPRUS LTD ήταν αρνητική όσον αφορά την αναδιάρθρωση των χορηγήσεων του, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής αρνητικής απόφασης.

 

Το εν λόγω έντυπο είναι επίσης διαθέσιμο τόσο στο δίκτυο καταστημάτων της ΚΕΔΙΠΕΣ όσο και των Επαρχιακών Γραφείων της ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT CYPRUS LTD.

 

Η Ε.ΕΠΙ.ΔΙ. θα παραλαμβάνει γραπτές ενστάσεις / απαιτήσεις / καταγγελίες από τους παραπονούμενους δανειολήπτες της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΤΔ (ΚΕΔΙΠΕΣ) σχετικά με αναδιαρθρώσεις χορηγήσεων:

 

  • Διαμέσου του δικτύου Καταστημάτων της ΚΕΔΙΠΕΣ και των Επαρχιακών Γραφείων της ALTAMIRA.

 

  • Ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών Αναδιαρθρώσεων/Ρυθμίσεων Χορηγήσεων

 

Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΤΔ (ΚΕΔΙΠΕΣ)

 

Γρηγόρη Αυξεντίου 8

 

1096 Λευκωσία

 

  • Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση:

 

AppealsCommittee@kedipes.com.cy

 

Οποιεσδήποτε προφορικές, εκπρόθεσμες ενστάσεις ή εκτός των αρμοδιοτήτων της Ε.ΕΠΙ.ΔΙ. δεν θα θεωρούνται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

 

Η Ε.ΕΠΙ.ΔΙ. δύναται να απαιτήσει την προσκόμιση οποιωνδήποτε περαιτέρω δικαιολογητικών / αποδεικτικών στοιχείων κρίνει απαραίτητα για την εξέταση έκαστης υπόθεσης ένστασης από τον παραπονούμενο δανειολήπτη.

 

Η Ε.ΕΠΙ.ΔΙ. θα γνωστοποιεί στον παραπονούμενο δανειολήπτη τη λήψη του Εντύπου Ένστασης Αναδιάρθρωσης, εντός είκοσι μία ημερών (21) από την ημερομηνία παραλαβής του.

 

Η επίσημη απόφαση της Ε.ΕΠΙ.ΔΙ. θα γνωστοποιείται στον παραπονούμενο δανειολήπτη εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του “Εντύπου Ένστασης Αναδιάρθρωσης.

 

Νοείται, ότι η Ε.ΕΠΙ.ΔΙ θα διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παραπονούμενων δανειοληπτών που υποβάλουν ένσταση/καταγγελία/απαίτηση.

 

Οι δανειολήπτες μπορούν να επικοινωνούν, για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις, καθώς και για την πρόοδο της ένστασης/καταγγελίας/απαίτησης τους, με τον αρμόδιο Γραμματέα της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΤΔ (ΚΕΔΙΠΕΣ) κ. Μάριο Καρακόκκινο, στο τηλέφωνο 22743502.