Α) Δυνατότητα διορισμού διαμεσολαβητή από το γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου

Οι πρόνοιες της διαδικασίας διαμεσολάβησης, στην Νομοθεσία που αφορά τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο (ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμος του 2010 (84(I)/2010) ως έχει τροποποιηθεί (“ο Νόμος”) δεν ισχύουν σε σχέση με την  Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ, ως έχει μετονομαστεί η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ, («ΣΕΔΙΠΕΣ»), και την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ («ΚΕΔΙΠΕΣ»).  Πατήστε εδώ