Ποιοί Είμαστε

Η  Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ ( ΚΕΔΙΠΕΣ) με αριθμό εγγραφής ΗΕ387704 συστάθηκε  στις 14 Αυγούστου 2018 ως ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης [...]

Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΔΙΠΕΣ [...]

Διευθυντική Ομάδα

Διευθυντική Ομάδα ΚΕΔΙΠΕΣ [...]