Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης

Ενδεικτική τιμή επαναγοράς κατοικίας
Εκτιμώμενη αξία κατοικίας σήμερα
Ενδεικτική τιμή επαναγοράς κατοικίας
Στη λήξη του
5ου έτους€ 0
6ου έτους€ 0
7ου έτους€ 0
8ου έτους€ 0
9ου έτους€ 0
10ου έτους€ 0
11ου έτους€ 0
12ου έτους€ 0
13ου έτους€ 0
14ου έτους€ 0

Σημείωση:
Η τιμή επαναγοράς που έχει προκύψει από τον πιο πάνω υπολογισμό είναι ενδεικτική και κατά τον υπολογισμό της τελικής τιμής επαναγοράς δύναται να προστεθούν επιπλέον έξοδα, ως οι πρόνοιες του Σχεδίου Ενοίκιο Έναντι Δόσης. Οι ακριβείς τιμές επαναγοράς για κάθε έτος θα αναγράφονται στη Σύμβαση Ενοικίασης.

* Μέγιστη δυνατή τιμή για την 'Εκτιμώμενη αξία κατοικίας σήμερα': €350,000