α) Έχετε το δικαίωμα, για διαφορές που απορρέουν από συμβάσεις πίστωσης, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του «περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμου του 2017, ως εκάστοτε τροποποιείται», να υποβάλετε το παράπονό σας στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, που είναι ο φορέας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών μεταξύ της ΚΕΔΙΠΕΣ και εσάς.

β) Μπορείτε επίσης να υποβάλετε το παράπονό σας, για διαφορές που απορρέουν από συμβάσεις πίστωσης, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του «περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμου του 2010, ως εκάστοτε τροποποιείται», στον φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών μεταξύ της ΚΕΔΙΠΕΣ και εσάς, που είναι ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος.

γ) Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον «περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμο του 2010, ως εκάστοτε τροποποιείται», εάν έχουν περάσει δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του παραπόνου σας και δεν έχετε λάβει απάντηση, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε το παράπονό σας στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υποβολής παραπόνου στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

Τα παράπονα μπορούν να υποβληθούν στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο:

  • Δια χειρός ή ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση Κυπράνορος 15, 1061 Λευκωσία ή στην
    Τ.Θ.25735, 1311 Λευκωσία
  • Με τηλεομοιότυπο (fax) στον αριθμό 22660584 ή 22660118
  • Τηλεφωνικά στον αριθμό 22848900 (κεντρικός αριθμός)
  • Με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση complaints@financialombudsman.gov.cy
  • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου: http:// www.financialombudsman.gov.cy